Nyhed

Offentligt møde om fredningsforslaget for Trelde Skov

Over 100 mødte op for at høre fredningsforslaget for Trelde Skov.
Fredericia kommune og DN fremlagde fredningsforslaget.
Der var en livlig debat og mange kommenterede forslaget.

Se powerpoint med fredningsforslaget her.

Se powerpoint som pdf her.


Formanden for fredningsnævnet redegjorde først for betingelserne for dette møde og dernæst for forretningsgangen. Det offentlige møde er det sted, hvor fredningsnævnet først hører på argumenterne fra forslagsstillerne. Dernæst fra foreninger, der har interesser i området og til sidst fra borgere og ejere.

Fredningsnævnet skal tage stilling til om det vil anbefale en fredning, som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia kommune, afvise den eller gennemføre en fredning med ændringer.

Kaare Tvedergaard Kristensen fra Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat fremlagde fredningsforslaget fra DN og Fredericia kommune, som er de to instanser, der har foreslået, at området fredes. Kaare lagde i sin fremlæggelse særlig vægt på at fredningen skal sikre naturen i skovenen mod de negative konsekvenser ved skovdyrkning.

Formand for Fredericias Miljø og teknikudvalg - Christian Bro -  fremlagde kommunens motivation for at deltage i fredningsarbejdet. Han lagde særligt vægt på offentlighedens adgang og den inkluderende og kompromisskabende effekt kommunen har haft på hele processen.

Der er link til Kaares PowerPoint øverst på denne side.

Efter gennemgangen offentliggjorde Miljøstyrelsen af de støtter fredningsforslaget som det foreligger, ligesom Dansk Botanisk Forening kom med positive tilkendegivelser.     

Et par forskere for Aarhus Universitet og Københavns Universitet tog ordet og redegjorde for den mangfoldighed, der gør Trelde Skov til noget enestående. De argumenterer for en fredning for at sikre naturværdierne i al fremtid.

Efterfølgende havde en del skovejere og brugere af skoven ordet. Gennemgående er de, der tog ordet her, modstandere af en fredning.

Der er to hovedargumenter.

1. Fredningen er unødvendig, da de naturværdier Trelde Skov indeholder, er i skoven bl.a. på grund af de nuværende ejeres måde at drive skoven på.

2. Fredningen vil føre til en forringelse af naturværdierne i skoven. Forringelser på grund af urørt skov, evighedstræer og begrænsningerne i skovdriften samt den øgede færdsel .

Ad 1.
Det er korrekt, at en stor del af skovejerne har drevet skoven med plukhugst og overvejende naturlig genvækst. Men Trelde Skov mangler gamle træer og en større mængde af dødt ved. En god del af de sjældne arter finder vi langs kysten. Og da de videnskabelige undersøgelser viser, at biodiversiteten er størst i urørte skove, går en del af fredningsforslaget ud på at frede en bræmme langs kysten. Helt præcist 14 % af de private skove. Dertil kommer hele den kommunale skov, der bliver udlagt som urørt skov. Dermed er det over 1/4 af Trelde Skov, der fremover vil være urørt skov.
Urørt skov betyder, at skoven fremover skal plejes med henblik på at øge biodiversiteten. Uønskede arter skal bekæmpes, og de truede og specielle arters livsvilkår skal tilgodeses.

Ad 2.
I den urørte del vil naturværdierne kunne øges betragteligt, når fredningsforslaget gennemføres. I den resterende del vil plukhugst, veterantræer og krav om hjemmehørende arter ligeledes øge naturværdierne. Den menneskelige færdsel skal reguleres gennem forbud (og forhindringer) mod cykling langs kysten, og en cykelsti gennem skoven vil centrere færdslen her. De undersøgelser vi har vedrørende færdsel i naturen underbygger, at skiltning og gode stier kan regulere færdslen derhen, hvor vi gerne vil have den.

Det skal understreges, at erstatningsspørgsmålet slet ikke er behandlet endnu. Vi forventer selvfølgelig, at ejerne kompenseres fuldt ud for det drift- og værditab, der måtte komme i forbindelse med fredningen. Og da der er skov til salg, vil det være muligt at købe ny skov som erstatning for den skov, der fremover skal være urørt. Den enkelte skovejer vil derfor også fremover kunne have samme areal med dyrket skov til rådighed ved at investere erstatningen i nyerhvervelse af skov.

Efter mødet var nævnet på besigtigelse på Trelde Næs for at danne sig et indtryk af området. Der vil senere blive flere besigtigelser og datoerne herfor vil blive offentliggjort på nævnets hjemmeside.