Der er tale om tre områder, der er beskrevet i forskellige planer – i lokalplan 284, i kommuneplanen og i lokalplan 299. Den sidste plan beskriver oven i købet punkthuse. Er det mon hensigten, at Skærbæk skal udvikle sig til et nyt Erritsø eller Taulov!
Vi mener, at byggeri i det smukke Lillebælt-landskab er forkert – vi skal passe på vores kystlandskaber. De skal ikke plastres til med parcelhuse. Og det er netop det, som Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen skal forhindre. Vi mener, at boligplanerne strider mod Planloven.
De strider også mod Vision Østjylland, som Fredericia har tiltrådt sammen med 16 andre kommuner. Visionen er miljøministerens og regeringens overordnede oplæg til byudviklingen i Østjylland. Man vil undgå, at der bliver tale om et sammenhængende byområde fra Århus til Kolding/Fredericia. Der skal være store, grønne områder mellem byerne, og især kyststrækningerne skal friholdes for byggeri.
Og man vil minimere den private bilkørsel ved at koncentrere byudviklingen nær de eksisterende byer og dermed nær centre for offentlig trafik. Det er et spørgsmål om at undgå unødig støj, skadelig forurening og udledning af CO2.
Desuden mener vi, at der fra kommunens side er tale om en forfejlet planlægning. Der er investeret meget i midtbyplanen, og der investeres endnu mere i Fredericia C – den nye by på Kemira-grunden. Et nyt boligområde i Skærbæk vil konkurrere med Fredericia C om de nye borgere. Og også med Himmerigshuse, som kommer til at ligge nær byen med banegård, institutioner, butikker osv. Himmerigshuse er i pagt med Vision Østjylland.
Desværre har Natur- og Miljøklagenævnet ikke imødekommet vores klage over lokalplan 284. Det smukke landskab på fotoet må altså forventes at blive fyldt med parcelhuse.

Læs mere:

Se her vores henvendelse til Naturklagenævnet om lokalplan 284

Og se afgørelsen her.

Se vores henvendelse til Naturklagenævnet om kommuneplanens udlæg af område S.B. 12 til boliger.

Og se afgørelsen her.

Se vores henvendelse til Naturklagenævnet om Lokalplan 299 - punkthuse

Se vores læserbrev i Fredericia Dagblad om kommunens ellers gode planlægning og om den skævert, som vi mener boligerne øst for Skærbæk repræsenterer (forkortet af Fredericia Dagblad – her i fuld længde)