DN i Fredericia er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os.

Her på hjemmesiden kan du læse om os og vores arbejde – og om hvordan du selv kan være med!

Vores allervigtigste opgave er at bevare vores naturperler mod at blive ødelagt og omklamret af byggeri.
Fotoet viser Gammelby mølleå ved Herslev - meget ulig den sædvanlige, tæmmede danske å. Alle vores åer skal se ud som den.

Neden for er opremset et antal mål for vores arbejde i Fredericia Kommune. Men de er ikke alle lige vigtige. En type mål er overordnet de andre:

Vi vil forhindre varigt tab af værdifuld natur og værdifulde landskaber. Når huset står færdigt og vejen er der, er stedet tabt for os og vores efterkommere. Det er den udrettede å ikke – den kan altid få sine slyngninger tilbage!

Vi ønsker en Fredericia kommune med kystområder uden yderligere bebyggelse og tekniske anlæg, end vi har i dag.

Og vi ønsker en Fredericia kommune

 • som kan måle sig med de bedste i kampen mod forurening af jord, vand og luft samt mod støj- og lysforurening og visuel forurening og mod udslip af klimagasser som f.eks. CO2

 • med kystområder uden yderligere bebyggelse og tekniske anlæg end i dag

 • med rekreative såvel som uforstyrrede skove og andre naturområder
 • med landbrug, enge, overdrev – udsigter og stilhed

 • med naturlige, snoede vandløb uden spærringer og med flere damme og søer end i dag

 • hvor beboelses- og erhvervsområder har et højt naturindhold
Majgøgeurt på en eng ved Rands Fjord, men hvor længe! Tilsyneladende bliver engen ikke afgræsset længere, så gøgeurterne vil blive skygget væk af høje urter. Vi må se at få gang i nogle græsningslaug!

Vores indsats

 • Vi ønsker åbne landskaber med vidder og udsigter og naturområder, som de er defineret i kommuneplanen som landskabsparker eller naturpark.
  Der bør ikke ske yderligere udlæg til erhvervsområder i det åbne land

 • Områder i landskabsparkerne som Trelde Næs skovene, engene ved Kolding Fjord og Elbodalen med sidedale skal i et vist omfang naturgenoprettes

 • Vi mener, at Fredericia C skal udvikles ud fra et helhedssyn og i harmoni med det enestående voldanlæg, vores historiske byplan, Lillebælt og de omgivende skove. Også andre, tidligere industriområder bør udvikles til boligområder, så en så lille del af det åbne land som muligt inddrages til boliger.

 • Vi vil primært nå vores mål ved at være kreative, tage initiativer, ved at inspirere kommunens beslutningstagere og ved at stå på god fod med dem. Om nødvendigt, vil vi benytte samtlige klagemuligheder.
 • Vi samarbejder i så stort omfang som muligt med andre naturforeninger, med landbrugets organisationer – og med enkeltpersoner, der har en specialviden, vi har brug for.