Der siver stadig gødningsstoffer ud i Rands Fjord fra de dyrkede marker, men de små og ringe renseanlæg i landsbyerne er nedlagt, og spildevandet føres nu til kommunens centralrenseanlæg i Sanddal.

Kommunen er også ved at få styr på spildevandet fra de spredte ejendomme. Men desværre er der fosfor i mudder og sand på søens bund. Fosfor giver algevækst – og det har mange ulemper.

Statens vandplaner blev endelig vedtaget i december 2011 – flere år forsinket. De siger, hvordan den samlede indsats for Danmarks vandmiljø skal ske. Men det er kommunerne, der skal sørge for det.
Der er håb om, at en del af tilførslen af fosfor til Rands Fjord kan stoppes. Det er op til Fredericia og Vejle kommuner at igangsætte projekter med det formål. Mon der er projekter på vej?

Læs mere om Rands Fjord fredningen her