Der bliver inviteret til borgermøde den 26. september i Det Bruunske Pakhus kl. 18:30.

Alle er velkomne.

Lodsejerne får en skriftlig indbydelse til lodsejermøde, der afholdes den 24. september.

 

Tidsplan:

Januar 2018 
DN Fredericia inviterer Fredericia Kommune til at deltage i en eventuel fredning af Treldeskovene.

Februar 2018 
Teknik- og miljøudvalget i Fredericia kommune beslutter at anbefale kommunen at deltage

Februar 2018 
Økonomiudvalget i Fredericia kommune anbefaler kommunen at deltage

Marts 2018 
Byrådet i Fredericia vedtager at deltage i samarbejdet med DN om en eventuel fredning af Treldeskovene

Marts/april 2018
Fredericia kommune og DN mødes og aftaler, hvordan vi bedst muligt kommer videre.

Forår 2018
Kommunen og DN afstemmer deres ønsker og forestillinger om, hvilke områder fredningen skal omfatte, og hvordan de to parter forestiller sig, den skal gennemføres.

Uge 25 Dialogmøde med bestyrelsen for skovejerforeningen for Trelde Skov

Uge 26 Orienteringsbrev til lodsejere om, at der kommer invitationer til møder efter sommerferien

Uge 39 Lodsejermøde 

Uge 39 Borgermøde

Ultimo 2018
Fredningsforslag og budgetoverslag sendes i høring hos Miljøstyrelsen

6. februar 2019
Fredningsforslag forelægges Miljø- og teknikudvalget

4. marts 2019
Fredningsforslag forelægges byrådet og indsendes der efter til Fredningsnævnet

20. august 2019
Fredningsnævnet annoncerer modtagelsen af fredningsforslaget i Statstidende og indkalder alle de involverede parter til et offentligt møde.

23. september 2019
Der afholdes et offentligt møde, hvor fredningsnævnet lytter til fremlægning af fredningsforslaget og til meninger og synspunkter fra andre fremmødte.

23. - 24. september 2019
Efter det offentlige møde besigtiger Fredningsnævnet området med de som skulle have interesse herfor.

2020-21+

  • Fredningsnævnet kommer med en afgørelse indenfor 2 år efter fredningsforslaget er annonceret.
  • Hvad enten afgørelse går ud på en fredning eller ej, kan den ankes hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  • Såfremt afgørelsen ikke ankes er fredningssagen dermed afsluttet. 
  • Hvis afgørelsen ankes, eller hvis fredningserstatningerne overstiger 500.000 kr., tager Miljø- og Fødevareklagenævnet stilling til afgørelse om fredning, erstatning samt godtgørelse.
  • Selve fredningen kan indbringes for domstolene inden seks måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

2022-2023+

Der udarbejdes plejeplan for området