Troldænderne dykker ned til bunden af søer og åer og finder muslinger og orme, men også frø fra vandplanter. De ligger altså ikke med gumpen i vejret på lavt vand og søger føde som de ænder, vi kalder svømmeænder.

Den danske ynglebestand af troldand er på nogle få tusinde par og ser ud til at vokse jævnt, og det har med vandremuslingens udbredelse at gøre. Denne musling er oprindeligt hjemmehørende i det sydlige Rusland, men har nu bredt sig over store dele af Europa, og den er også kommet til Danmark - først til Østdanmark og sider her til os. Den er troldandens yndlingsføde. Også forureningen af vores søer har betydning, idet den betyder flere dansemyggelarver og dermed føde til ællingerne.

Vores ynglebestand er for intet at regne mod vinterbestanden, idet Danmark er opholdssted for op mod to hundrede tusinde troldænder kommet hertil nordfra - de fleste overvintrer dog i Østdanmark, hvor bestanden af vandremuslinger også er størst. De seneste vintre har vi kunnet se småflokke i Bøgeskov nær Spang Ås udløb. Her er der måske vandremuslinger. Den ses også af og til i voldgravene.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf