Øverst ser du en larve af lille vandsalamander, og nederst en af stor vandsalamander. Salamandrene ligner firben lidt i voksen tilstand. Når de kommer frem fra deres vinterdvale, søger de mod damme, hvor de lægger deres æg. Af æggene kommer der larver; de starter deres tilværelse med udvendige gæller, se dem på fotoet.

Det spændende var, at vi nu fik et bevis på, at stor vandsalamander stadig findes i vores kommune. Hidtil er det ikke er lykkedes os at finde stor vandsalamander på Fælleden. Og i en dam på Trelde Næs, hvor den skulle være, har et geni lukket guldfisk ud. Og de æder salamanderlarverne.

Salamandrene er en ældgammel slægt – de har været på jorden i 160 mio. år. Og der er stadig mange arter fordelt på Nordamerika, Europa og Østen, men antallet af den enkelte art falder i et foruroligende tempo. Årsagerne er overalt de samme: Damme forsvinder i landbrugslandet, fordi de er i vejen for dyrkningen, levesteder i form af hegn og uopdyrkede områder sløjfes, damme og levesteder forurenes med landbrugets gødningsstoffer og plantegifte, nogle udsætter fisk, og jægere udsætter ænder i damme, – de æder salamandrene, og deres lort forurener vandet, byerne breder sig, salamandre bliver kørt over på vej mod deres yngledamme. Og så er der særtilfældet Kina, hvor man fanger salamandrene til spiseformål i de damme, hvor de endnu ikke er blevet udryddet i den kæmpe miljø-katastrofe, som hele Kina er ved at udvikle sig til.

Hvis du har en ejendom med egnede forhold og plads, skulle du søge kommunen om tilladelse til at udgrave en dam. Salamandre kan leve i mange år, og bare der har været damme i nærheden, er der gode chancer for, at de kommer for at yngle i din dam. Salamandre æder mange snegle – selvfølgelig også dræbersnegle, inden de bliver for store. Kunne det ikke friste dig til at forsøge?


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Hent som printvenlig pdf