Miljø- og Naturklagenævnet fastholder fredningen af Hyby Fælled

Så kom afgørelsen. Hyby Fælled er fredet.

Sidste år blev Hyby Fælled fredet - men Forsvaret og Fredericia Kommune ankede fredningen.
Nu har Miljø- og Naturklagenævnet behandlet anken og besluttet, at fredningen skal gennemføres.

Det betyder ikke noget lige nu. Forsvaret er stadig ejer af området og bruger det som hidtil.
Forsvaret er også dem, der plejer området og sørger for, at naturen er vedligeholdt på bedste vis.
Men, hvis Forsvaret forlader området, træder fredningen i kraft.

Området er nu for evig tid sikret som et enestående naturområdet, hvor vi som borgere har adgang.

 Se kort over området

Ole Klottrup
Ole Klottrup

Kort resume fra nævnets afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Et flertal af nævnets medlemmer finder, at Hyby Fælled er fredningsværdigt og lægger vægt på, at området har væsentlige landskabelige, kulturhistoriske, geologiske og naturmæssige værdier af national interesse, og at fredningens formål er omfattet af de hensyn, som skal varetages efter naturbeskyttelseslovens § 1. 

Flertallet udtaler, at området ikke aktuelt er truet, men finder, at det er rettidig omhu at frede Hyby Fælled. Flertallet finder ikke, at de generelle bestemmelser giver en tilstrækkelig beskyttelse af området. Flertallet er således enig i fredningsnævnets begrundelse, og stemte for at frede Hyby Fælled.

I overensstemmelse med flertallet kan Natur- og Miljøklagenævnet tiltræde, at der gennemføres en fredning af Hyby Fælled med den afgrænsning som er fastlagt af fredningsnævnet, og som fremgår af fredningsnævnets kortbilag.

For at imødekomme et fremtidigt behov for skydebaner til brug for forskellige aktører, ændres § 4, 4. led som følger: ”Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres skydebaner til brug for politi, hjemmeværn, skytteforeninger m.fl.”

Fredningsnævnet besluttede at indføje en bestemmelse i § 6 om, at der fastsættes en frist på 1 år for udarbejdelse af en plejeplan, men glemte at indsætte denne bestemmelse. Der indsættes derfor en sådan bestemmelse i § 6.

Læs hele afgørelsen her

Karsten Enggaard